The Dublin Pub
7-9 pm

300 Wayne Ave
Dayton, OH 45410